Læreplaner

Vores læreplaner er under konstant udvikling.

Barnets alsidige personligheds-udvikling

Mål–Delmål

 • Give børnene mulighed for sociale og kulturelle erfaringer.
 • Give børnene mulighed for at udvikle sig som selvstændige og initiativrige individer.
 • At børnene bliver bekendte med dansk kulturs normer og værdier.
 • At børnene får mulighed for at føle sig værdifulde i fællesskabet.

Metode

 • At deltage med et produkt til Nørhalnes årlige kunstudstilling.
 • At vi hejser flag og synger til børnenes fødselsdage.
 • Vi holder de fleste danske traditioner i hævd, bl.a. inddragelse af kirken ifm. jul
 • Vi læser højt og fortæller eventyr.
 • Giver plads, tid og hjælp til selvhjulpenhed f.eks. skal børnene lære selv at trække i tøj
 • Alle børn bliver hilst godmorgen og talt med hver dag.
 • Vi bestræber os på at holde samling hver dag
 • Vi dækker bord og holder bordskik.
 • Vi skaber rammer til fri leg inde og ude.
 • De voksne er rolle modeller som bestræber sig på at være synlige, tydelige og nærværende.
 • Vi har genkendelighed og fast rytme i dagligdagen.
 • Vi vil være anerkendende og støtte venskaber.
 • Personalet ønsker at støtte børnenes initiativer i legen.

Succeskriterier

 • Tegn på målopfyldelse
 • Børnene får et højt selvværd.
 • Alle børn bliver selv-hjulpne med af- og påklæd-ning, toiletbesøg og kan holde orden på egne sager i forhold til alder og udvikling.
 • Barnet føler sig værdifuldt.
 • Traditioner holdes i hævd.
 • Barnets fantasi og kreativitet bliver stimuleret
 • Aktiv medskaber i fællesskabet.

 

Sociale Kompetencer

Mål–Delmål

 • At sikre at børnene anerkendes og respekteres som individer.
 • At børnene giver og oplever empati.
 • At børnene evner at indgå i et socialt fællesskab.
 • At børnene får tillid til fællesskabet.
 • At børnene lærer de gængse sociale færdigheder, der ikke krænker eller overskrider andres grænser.

 Metode

 • At sætte ord på både positive og negative stemninger sammen med barnet, i f.eks. legerelationer og i gruppen.
 • De voksne støtter og lærer børnene at sætte ord på frustrationer.
 • De voksne er rollemodeller for socialt samvær både med børnene, forældrene og kollegaerne. Desuden bør der være overensstemmelse mellem udtryk og handling. (voksne kan også begejstres, være glade, dele glæde, blive frustrerede og vrede).
 • Daglige samlinger hvor børnene lærer at lytte, vente på tur, modtage kollektive beskeder.

 Succeskriterier

 • Tegn på målopfyldelse
 • Børnene lærer socialt samvær med andre, f.eks. indgår i legerelationer
 • Børnene lærer at skelne mellem egne og andre menneskers følelser og reaktioner.
 • Børnene lærer at respektere andres grænser.
 • Børnene lærer at alle mennesker ikke er ens og ikke har samme muligheder.
 • Børnene får større selvværd og selvtillid i samvær med andre og evner stå alene og være alene.
 • Børnene bliver i stand til at tilsidesætte egne behov og vente på tur.

 

Sprog 5 – 6 årige

Mål–Delmål

 • At støtte og udvikle børns interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal

Metode

 • Udover ovenstående formidles der også gennem skriftsprog

 Succeskriterier

 • Tegn på målopfyldelse
 • At børnene bruger det talte sprog i forhold til leg, konflikter o.a.
 • At børnene kan skrive eget navn og små ord, f.eks. mor og far.
 • At børnene kan tælle til 20 og kende tallende 0 -12

 

Sprog 3 -5 årige

Mål–Delmål

At give børnene mulighed for at udvikle deres impressive og ekspressive sprog.

 • At give børnene et nuanceret og varieret dansk sprog, der er tidssvarende.
 • At udvikle børnenes evne til at udtrykke egne behov, følelser, tanker og meninger.

Metode

Ved f.eks.:

 • Historier
 • Samling
 • Sange og sanglege
 • Rim og remser
 • Spil
 • Introduktion af nye begreber
 • Sætte ord på oplevelser, følelser og ønsker.

Ovenstående kan evt. formidles gennem talesprog, kropssprog og billedsprog.

 • Førskoleopgaver / førskolespil
 • Lære at skrive eget navn og små ord
 • Lege med bogstaver og tal
 • Tællelege
 • Bogstaver og tal synlige på stuen

 Succeskriterier

Tegn på målopfyldelse

 • At børnene lærer at udtrykke sig og kommunikere med andre.
 • At børnene lærer at tale og lytte.
 • At børnene som minimum får et alderssvarende ordforråd, forståelse af begreber og regler.
 • At der bliver sammenhæng mellem kropssprog, mimik og tale.

 

Krop og bevægelse

Mål–Delmål

 • Give børnene mulighed for at bevare glæden ved at være i bevægelse, styrke motoriske færdigheder og få udfordringer i forskellige bevægelses miljøer.
 • Give børnene mulighed for at opleve glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop.
 • Personalet har fokus på børnenes sundhed, velvære og hygiejne.

 Metode

 • Legepladsen giver muligheder for motorisk udfoldelse i rammer der indbyder til kreativ fysisk aktivitet.
 • Vi bruger nærmiljøet med sø og skov aktivt.
 • Vi bruger skolens gymnastiksal i videst mulig omfang.
 • Vi har 3 årlige idrætsdage i uge 41
 • Børnene møder medlevende voksne der formidler glæden ved bevægelse.
 • Personalet er bevidst om barnets motoriske udvikling i forhold til nærmeste udviklingszone.
 • Vi holder samlinger med sange, sanglege, rim, remser og lege.
 • Børnene øver af- og påklædning.
 • Vi giver børnene gode vaner omkring hygiejne – f.eks. vaske fingre.
 • De fleste børn er med i en sundhedsfremmende frugtordning

 Succeskriterier

Tegn på målopfyldelse

 • At børnene opnår bevidsthed om sund kost og hygiejne.
 • At børnene får en kropsbevidsthed og en realistisk forståelse af egen evne og formåen.
 • At børnene bliver bevidste om menneskers forskellige fysiske formåen
 • At børnene får en alderssvarende fysisk udholdenhed og finder glæde i bevægelse.
 • At børnene lærer og ved hvad der er sundt for kroppen.

 

Natur og Naturfænomener

Mål–Delmål

Vi ønsker at udvikle følgende ved børnene i forhold til naturen:

 • Nysgerrighed
 • Interesse
 • Glæde 
 • Respekt
 • Derudover ønsker vi, at skærpe udviklingen af børnenes sanser i forhold til natur og naturfænomener.

 Metode

 • Børnene er ude hver dag i al slags vejr.
 • Vi vil eksperimentere ved. f.eks. at så blomster, lege med vandpytter og mudder, løfte sten, finde dyr og klatre - på børnenes individuelle udviklingstrin. 
 • Lave bål.
 • Spise fra naturen, f.eks. skovsyre.
 • Lære at rydde op efter os selv og tage miljøhensyn.
 • Tage hensyn til og få kendskab til dyr og planter på et alderssvarende niveau.
 • Lave kreative aktiviteter og produkter af naturmateriale.
 • Ovenstående bør laves med medlevende voksne der skal fungere som rollemodeller og tilpasset årets gang.

Succeskriterier


Tegn på målopfyldelse

 • At børnene kommer til at føle ansvar og respekt for naturen
 • At børnene får kendskab til insekter og dyr i naturen.
 • At børnene får kendskab og forståelse for positiv udnyttelse af naturen i forhold til proces og produkt – f.eks. lave hyldesaft.
 • At børnene får kendskab og tillid til naturen og dens muligheder.

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål–Delmål

 • Give børnene mulighed for at tilegne sig viden om egen og andres kultur og traditioner.
 • Give børnene mulighed for at udtrykke sig og være skabende udfra tilgængelige materialer.

 Metode

 • Alle børn får mulighed for at deltage med et produkt til "Nørhalne viser kunst"
 • Vi holder de fleste danske traditioner i børnehaven.
 • Låner bøger på biblioteket, der bruges til samling, sang, sanglege og historier.
 • Børnene får mulighed for at formidle og udtrykke sig alsidigt, f.eks. til samling med sange, sanglege og historier på forskelligt niveau.
 • Børnene tilbydes fantasi skabende naturlegeplads med et minimum af regler.
 • Maddage.
 • Børnene er sammen med inspirerende og medskabende voksne der går forrest i forhold til kulturel udfoldelse og virksomhed.

Succeskriterier

Tegn på målopfyldelse

 • Når børnene bruger deres nye viden og erfaring spontant i legen og i det sociale samvær.
 • At børnene lærer, at alle mennesker ikke er ens og at alle ikke har samme muligheder – når børnene opnår en øget tolerance, respekt og accept.
 • Når børnene udtrykker sig alsidigt, f.eks. ved sang, klip, tegne. Når børnene får styrket deres selvtillid.
 • Når børnene føler sig værdifulde.
 • Når børnene bliver aktive medskabere i fællesskabet.
 • Når børnene får stimuleret deres sansemæssige oplevelser.

 

Kontakt

Regnbuen - Nørhalne SI
Østmarken 2, Nørhalne
9430 Vadum
Tlf.: 72 57 83 30

bhregnbuen@jammerbugt.dk